Colecciones Digitales

Colecciones Digitales. Descargar ebooks gratis en español

Busca tu Libro...

Hemos encontrado un total de 25 libros para tu busqueda....
La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan

La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan

Autor: Bernkopfová, Michala

Número de Páginas: 236

Zsfassung in engl. Sprache

Sin imagen

La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Uni©đn de Cooperativas Tosepan

Autor: Michala Bernkopfová

Número de Páginas: 235

Pr©Łce se zab©ưv©Ł problematikou kulturn©Ư identity etnick©ưch skupin v modern©Ư spolecnosti Mexika, zkoum©Ł jej©Ư povahu a podstatu a hled©Ł mo¿lnosti jej©Ưho uchov©Łn©Ư. Ústredn©Ư ot©Łzkou pr©Łce je, jak©ưm zpusobem mohou indi©Łnsk©♭ skupiny rozv©Ưjet svou kulturu v modern©Ư mexick©♭ spolecnosti, a t©Ưm si zachovat vlastn©Ư sv©♭bytnost a identitu. Hlavn©Ưm n©Łstrojem je pr©Ưpadov©Ł studie nahuask©ưch komunit ob©ưvaj©Ưc©Ưch ©ðzem©Ư Severov©ưchodn©Ưho pohor©Ư mexick©♭ho st©Łtu Puebla a vlivu organizace Uni©đn de Cooperativas Tosepan Titataniske, kter©Ł v t©♭to oblasti pusob©Ư a usiluje o zlep¿Łen©Ư ¿livotn©Ư ©ðrovne a pos©Ưlen©Ư kulturn©Ư ident.

Checoslovaquia, Guatemala y México en el Período de la Revolución Guatemalteca: Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 32/2013

Checoslovaquia, Guatemala y México en el Período de la Revolución Guatemalteca: Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 32/2013

Autor: Perutka, Lukáš

Número de Páginas: 167

Monografie se zabývá doposud prakticky neprobádaným vztahem Československa a Guatemaly v období tzv. guatemalské revoluce v letech 1944-1954. Autor odkrývá širší souvislosti mezinárodních vztahů Guatemaly, Mexika a Spojených států amerických. Ústředním tématem je dodávka zbraní z Československa do Guatemaly v roce 1954, která se stala důležitým činitelem pro svržení demokratického režimu prezidenta Jacoba Arbenze v Guatemale. Československo tak sehrálo podstatnou roli při jedné ze stěžejních událostí studené války na americkém kontinentu.

Comunicación intercultural en América Latina

Comunicación intercultural en América Latina

Autor: Eva Gugenberger

Número de Páginas: 228

Las relaciones entre las etnias indígenas y la llamada «sociedad nacional» en América Latina han sido caracterizadas durante siglos por la desigualdad y la jerarquía. Sin embargo, en las últimas décadas, los pueblos indígenas vienen reivindicando sus culturas cada vez con más fuerza y reclaman un cambio de las reglas de comunicación intercultural. El presente volumen tiene como objetivo presentar y analizar los mecanismos existentes en la comunicación intercultural en América Latina. Al mismo tiempo, invita a participar en la construcción de un diálogo intercultural y buscar nuevas formas de mutua aproximación. Enmarcada en una perspectiva multidisciplinaria, el libro incluye aportes de sociolingüística, traductología, ciencias educativas, antropología, filosofía, economía y cooperación internacional. Se discuten enfoques teóricos y se analizan las relaciones existentes entre los distintos grupos culturales en América Latina con ejemplos específicos. Más allá de investigadores del tema, se dirige a todos los interesados que consideran la comunicación intercultural como tarea para construir una sociedad en la que la diferencia ya no es motivo de...

Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX

Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX

Autor: Opatrný, Josef

Número de Páginas: 344

Monografie, na níž se podíleli historikové a literární vědci z Kuby, Francie, Španělska, České republiky a dalších států, pojednává o různých politických a kulturních projektech v karibské oblasti v průběhu devatenáctého a dvacátého století, přičemž je sledován proces jejich realizace, popřípadě důvody, proč zůstaly projekty nerealizovány. Společným zájmem hned několika odborníků je řešení otázky otroctví na Kubě v devatenáctém století, jehož likvidace byla současně problémem ekonomickým, sociálním a kulturním. Na tuto problematiku pak navazují další autoři zabývající se literárním projekty dvacátého století, v nichž je sledován odkaz na africké dědictví v literaturách karibských ostrovů.

Perfil sociodemográfico de los Estados Unidos Mexicanos

Perfil sociodemográfico de los Estados Unidos Mexicanos

Autor: Instituto Nacional De Estadística, Geografía E Informática (méxico)

Número de Páginas: 108
Quinientos años de La Habana (1519-2019)

Quinientos años de La Habana (1519-2019)

Autor: Josef Opatrný , Simona Binková

Número de Páginas: 312

Havana is a city that has been important for the entire Atlantic world since the early 16th century. During the colonial period, it was an American terminal on the „route” connecting the Old and New worlds. In the 19th century it became one of the most important centers of the global sugar trade, while in the latter part of the 20th century, Fidel Castro wanted to make Havana a stronghold of the world revolution. Havana was not only a political and economic base, but also a city with flourishing culture. This book was been published on the occasion of the 500 year anniversary of the foundation of the first settlement, offering diverse views of the history of the city. The contributions were written by experts from American and European countries, including Allan Kuethe, José Antonio Piqueras, Françoise Moulin Civil and Miguel Ángel Puig-Samper.

Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana

Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana

Autor: Josef Opatrný

Número de Páginas: 140

Španělská monografie je věnována životu a dílu Juana Bosche, výrazné osobnosti dějin nejen Dominikánské republiky, ale i celé Latinské Ameriky. Juan Bosch proslul kvalitou své literární tvorby, v politické oblasti pak jako nesmiřitelný odpůrce Trujillova diktátorského režimu – pro svůj postoj byl nucen trávit léta života v exilu. Ve svých historických textech kritizoval politiku Spojených států vůči státům na území za řekou Rio Grande. Dodnes je v celém tomto regionu uznávanou autoritou. Autoři ve svých příspěvcích současně přinášejí pohled na historii Dominikánské republiky v 19. a 20. století a sledují i vztahy této karibské země se střední Evropou.

Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989. En los archivos de la República Checa

Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989. En los archivos de la República Checa

Autor: Opatrný, Josef , Zourek, Michal , Majlátová, Lucia , Pelant, Matyáš

Número de Páginas: 324

Čtveřice autorů prezentuje první rozsáhlejší pokus o mapování vztahů Československa a Latinské Ameriky v období studené války. Vzhledem k tomu, že doposud není k dispozici sekundární literatura (s výjimkou nedávných časopiseckých studií a velmi omezeného počtu publikací starších), je práce opřena téměř výlučně o pramenný materiál, zejména z Archivu Ministerstva zahraničních věcí, Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výzkum ukázal různou intenzitu zájmu československých politických a ekonomických elit o jednotlivé země regionu, preferována byla Brazílie, Argentina, Mexiko a po roce 1959 Kuba. Současně je také patrná pragmatizace čs. zahraniční politiky, formálně byly sice zdůrazňovány politické a ideologické priority, v praxi však udržovalo Československo výhodně ekonomické vztahy i s brutálními vojenskými režimy (zvláště s Argentinou).

Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana

Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana

Autor: Gallardo-saborido, Emilio J.

Número de Páginas: 152

Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí nabízejí rozmanité přístupy k významným tématům současné literatury, zejména vztahům mezi literaturou a mocí. Je sledována interakce literárního světa a kubánských politických i mocenských institucí, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení vlivu politických a historických událostí na proměnu kubánské revoluční literatury. S ohledem na tento úhel pohledu je pak velmi přínosná úvodní část práce, která je věnována propagandě v médiích ještě před rokem 1959.

Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989

Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989

Autor: Opatrný, Josef

Número de Páginas: 242

Kolektivní monografie Las relaciones entre Europa Latina y América Latina 1945–1989 přináší studie patnácti českých a zahraničních autorů, kteří se zabývají vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky v období studené války. Celý text je svědectvím proměny v důrazu studia studené války v posledních letech. Tradičním objektem zájmu tohoto období byly vztahy mezi USA a SSSR; dnes se zájem přesouvá na problematiku vzájemných vztahů států či celých regionů z táborů obou supermocností, v daném případě evropských vazalů Sovětského svazu a Latinské Ameriky. Z pochopitelných důvodů je věnována velká pozornost vztahům střední Evropy a Kuby, která se stala po roce 1959 sovětským předmostím na západní hemisféře. The monograph Las relaciones entre Europa Latina y América Latina 1945–1989 presents essays written by fifteen Czech and foreign scholars who focus on relations between Central Europe and Latin America during the Cold War. The book is evidence of the changes in the focus of Cold War study in recent years. Traditionally, the main focus of this period was the relations between the USA and the USSR, while at...

La Relación salud-trabajo

La Relación salud-trabajo

Autor: Oliva López Arellano , Susana Martínez Alcantara

Número de Páginas: 213

Resultado del trabajo colectivo de la decima primera generacion de la maestria en medicina social durante 1986.

Caribe hispano y Europa: Siglos XIX y XX

Caribe hispano y Europa: Siglos XIX y XX

Autor: Opatrný, Josef

Número de Páginas: 248

The scholar analyzes the diverse relations between the Spanish-speaking part of the Caribbean region, including the islands and surrounding coasts of the continent, with European countries during the last two centuries. Interesting topics include the participation of Central-Europeans in the slave trade, the French attempt to build a canal in Central America before the beginning of the Panama adventure and Czechoslovak diplomatic activities in Central America in the 1920s and 1930s.

El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores

El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores

Autor: Opatrný, Josef

Número de Páginas: 376

Tři desítky autorů z Argentiny, Francie, Kolumbie, Kuby, Maďarska, Mexika, Španělska a České republiky představují významné historiky, kteří se zabývali dějinami Karibské oblasti, jejich pracovní metody a hlavní oblasti výzkumu (srov. např. texty José Antonia Piquerase o H. E. Friedlaenderovi nebo Paula Estrade o pařížském pobytu mladého Julia LeRiverenda), popřípadě analyzují historickou produkci věnovanou dějinám regionu jednotlivými národními historiografiemi (studie Adáma Anderle o kubánských studiích v Maďarsku). Odborníci na literatury zemí karibské oblasti se zabývají podobou historických událostí v dílech takových autorů, jako byl např. Alejandro Carpentier, či obrazem reality regionu v textech místních publicistů, spisovatelů a básníků.

Reyes, emprendedores, misioneros

Reyes, emprendedores, misioneros

Autor: Křížová, Markéta

Número de Páginas: 306

Pobřeží Moskytů se v 19. století ocitlo v okruhu mocenských zájmů Velké Británie, USA a středoamerických republik. Zároveň bylo již od století sedmnáctého místem intenzivního vzájemného míšení místních indiánských etnik, černochů – bývalých otroků – z Karibských ostrovů i přistěhovalců z různých evropských zemí. Do roku 1860 zde existoval formálně samostatný státní útvar (Království Moskitů, Mosquito Kingdom) pod protektorátem Velké Británie, poté bylo území inkorporováno do Nikaraguy jako autonomní „rezervace“. V roce 1898 byl autonomní status zrušen a region se stal plnoprávnou součástí Nikaragujské republiky. Navzdory snahám nikaragujských vlád se během 20. století obě části země nikdy nepodařilo homogenizovat. Monografie Reyes, emprendedores, misioneros se zabývá mechanismy vzniku unikátních identit v koloniálním a „protektorátním“ prostředí Pobřeží Moskytů, a to na základě analýzy korpusu pramenů vzešlých z činnosti obnovené Jednoty bratrské (Moravian Church) – moravští misionáři působili od 40. let 19. století v roli rádců a sekretářů miskitských...

Las relaciones entre Europa Cenral y América Latina

Las relaciones entre Europa Cenral y América Latina

Autor: Opatrný, Josef

Número de Páginas: 230

This book addresses the relations between Central Europe and Latin America. The scholars primarily focus on the 20th century when contacts between these regions spread and diversified significantly. While in the 19th century, Latin American countries were merely a destination for central European travelers and occasionally emigrants, after World War I, tens of thousands of people came from Central Europe followed by political exiles during World War II. The 1959 events in Cuba were another impulse for the development of these relations, marking the contacts of both regions in political, economic and cultural spheres.

Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría

Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría

Autor: Zourek, Michal

Número de Páginas: 360

Práce analyzuje politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi Československem a třemi nejjižněji položenými latinskoamerickými zeměmi, Argentinou, Chile a Uruguayí, v letech 1945 až 1989. Autor se opírá o dlouhodobou a systematickou práci s rozsáhlým pramenným materiálem z českých i latinskoamerických zdrojů. Ten je analyzován a interpretován s pomocí obsáhlé sekundární literatury a vhodně doplněn o texty memoárového charakteru. To vše dohromady vytváří skutečně podrobný a plastický obraz vzájemné relace v širším zahraničně-politickém kontextu. Kniha je tak v mnoha směrech průkopnickým počinem, který přináší řadu překvapivých poznatků.

Poder y conflictividad social en América Latina

Poder y conflictividad social en América Latina

Autor: Cienfuegos, Sigfrido Vázquez

Número de Páginas: 174

Soubor studií autorů ze Španělska, Venezuely a České republiky přináší pohled na problematiku sledovanou se stále větším zájmem nejen v hispánském světě – na fenomén moci a sociálních konfliktů ve vzájemném vztahu. Autoři sledují, jak se tento vztah projevoval v různých historických obdobích, od koloniální doby přes vytváření nezávislých národních států až po poslední desetiletí, kdy se stává součástí nejen společenského a odborného diskursu, ale je reflektován i ve významných uměleckých dílech. Zde figuruje, jak dokládá poslední část publikace na mexickém muralismu, dokonce jako hlavní osa důležité části celého segmentu výtvarného umění. Publikace je cenným příspěvkem do stále širší mezinárodní diskuse.

Sin imagen

Cuerpo, cosmos y medio ambiente entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla

Autor: Pierre Beaucage

Número de Páginas: 327

Ultimos libros en descarga

Libros reeditados